LeetCode 015 三数之和

继续

问题

给定一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?找出所有满足条件且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

1
2
3
4
5
6
7
例如, 给定数组 nums = [-1, 0, 1, 2, -1, -4],
满足要求的三元组集合为:
[
[-1, 0, 1],
[-1, -1, 2]
]

解答

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
class Solution {
public List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
Arrays.sort(nums); //预排序
int N = nums.length;
List<List<Integer>> all_list = new LinkedList<>();
for(int i = 0; i < N; i++) {
//排序后的数组,若当前元素大于0,则其后续元素值均大于0,
//其相关的三数之和不可能为0,所以退出循环
if(nums[i] > 0)
break;
//若当前元素与前一个元素相等,则跳过本次循环
if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1])
continue;
int j = i + 1;
int k = N - 1;
while(j < k) {
int sum = nums[i] + nums[j] + nums[k];
if(sum == 0) {
List<Integer> sublist = new ArrayList<>(3);
sublist.add(nums[i]);
sublist.add(nums[j]);
sublist.add(nums[k]);
all_list.add(sublist);
j++;
k--;
//避免重复
while(j < k && nums[j] == nums[j-1])
j++;
while(j < k && nums[k] == nums[k+1])
k--;
} else if(sum > 0)
k--;
else
j++;
}
}
return all_list;
}
}
------------- 本 文 结 束 感 谢 您 的 阅 读 -------------
坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!
0%